Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

a The Color Run Hungary Kft. alaptevékenysége keretében végzett adatkezelésekről

  Hatályba lépés időpontja:

2020.03.15

 

I. Adatkezelő neve és elérhetősége

 

Adatkezelő neve: The Color Run Hungary Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1064 Budapest, Izabella utca 68. B. ép.

Nyilvántartási száma: 01-09-334562 (Fővárosi Törvényszék)

Adószám: 22606680-2-42

Telefonszám: +36 20 316 6578

E-mail cím: viktor.valek@thecolorrun.hu

weboldal: https://thecolorrun.hu/

 

Adatvédelmi tisztviselő:

 

II. Bevezető rendelkezések, alapfogalmak

 

Az Adatkezelő a „The Color Run” futófesztivál megrendezése és az ehhez kapcsolódó kiegészítő  szolgáltatások nyújtása érdekében végzi tevékenységét.

Az Adatkezelő az érintetteket az előzőekben körülírt tevékenysége keretében történő, valamint a működésével kapcsolatos egyéb adatkezelések vonatkozásában a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatfeldolgozó igénybevételéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adatbiztonsági intézkedésekről, az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

 

Jelen tájékoztató 1 példányban az Adatkezelő székhelyén kinyomtatott formában elérhető, valamint elektronikus formában folyamatosan megtalálható az Adatkezelő weboldalán.

Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. A jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés érdekében az Adatkezelő közérthető adatkezelési tájékoztató állít össze az érintettek részére. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy garantálja az érintettek személyes adatainak biztonságát.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Az Adatkezelő kizárólag az érintett által tudomására hozott, illetve egyéb jogszerű módon tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik személy számára – a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ez irányú rendelkezése szerint és a jelen tájékoztatóban foglalt esetekben kerülhet sor az ott meghatározott terjedelemben.

Az Adatkezelő alaptevékenysége keretében végzett adatkezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapelveinek és rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Alapfogalmak:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ (pl. a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakóhelye)

 érintett: bármely meghatározott, a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató alapján érintett a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy)

 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelések vonatkozásában adatkezelő az Adatkezelő;

 adatfeldolgozó: Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 felügyeleti hatóság: Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), mely hatóság feladata az információs önrendelkezési jog biztosítása.

III. Adatkezelési célok, jogalapok, az érintettek és a kezelt személyes adatok kategóriái

III.1. Az adatkezelő futófesztivál szervezésével, azon történő részvétellel kapcsolatos adatkezelése

III.1.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái, érintettek kategóriái

 

Az Adatkezelő a „The Color Run” futófesztivál szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ennek keretében a futófesztiválon való részvételt biztosító szerződés létrehozása tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, követelések érvényesítése és kapcsolattartás, valamint a szervezett események lebonyolítása, így különösen az eseményre történő regisztráció, illetve regisztrációs díj fizetése, az érintettek beazonosítása és nyilvántartása, a nevezések rögzítése, érintettek tájékoztatása, a szervező marketingtevékenységének biztosítása, pénzügyi nyilvántartások vezetése, statisztikák, elemzések összeállítása, az eseményeken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó értesítése, az Adatkezelő szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését végzi:

 1. Vezetéknév;
 2. Keresztnév;
 3. Születési idő;
 4. Születési hely;
 5. Nem;
 6. Póló méret;
 7. Lakcím;
 8. E-mail cím;
 9. Telefonszám;
 10. Baleset esetén értesítendő neve és telefonszáma;
 11. Belső regisztrációs azonosító szám;
 12. Regisztrációs (részvételi) díj;
 13. Érintett képmása és hangfelvétele (videó és fényképfelvétel);

Érintettek kategóriái: A futófesztiválon részt vevő természetes személy.

Az érintett által megadott 1-3. és 6-12. kategóriába tartozó adatok a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett a megrendelés elküldése érdekében köteles ezen személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a szerződés a felek között nem jön létre. A 4–5. adatkategóriák vonatkozásában az adatok, illetőleg esetlegesen a tömegfelvételről készült felvétel egyedisége, egyéni portré jellege esetén a hozzájárulás megadása a szerződéskötésnek nem feltétele.

III.1.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama:

Az adatkezelés jogalapja az 1-2. és 6-11. kategóriába tartozó adatok esetén a rendezvényre regisztráló természetes személyek vonatkozásában a szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont, Ektv. 13/A (1) bek.). Az adatkezelés jogalapja a szerződés megszűnését követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő méltányolható jogos érdeke és az adatkezelés célja, hogy a szerződéskötés megszűnése esetén a polgári jogi elévülési időn belül igazolni tudja a szerződéskötés, a szerződés teljesítésének, valamint a szerződés megszűnésének körülményeit, az Adatkezelő döntéseinek, intézkedéseinek jogosságát, ezzel alátámasztva működésének jogszerűségét. Az Adatkezelő jogos érdekének figyelembevételével az Adatkezelő – szerződéskötés keretében – rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése indokolt. Az Adatkezelő jelen pont szerinti adatkezeléséhez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az adatkezelő a szerződés hatálya alatt, illetve megszűnése esetén szerződés teljesítésének esedékességétől vagy meghiúsulásától számított 5 évig, a szerződésből származó jogok és kötelezettségek érvényesítésének elévülési idejéig tárolja.

Az adatkezelés jogalapja a fentiektől eltérően a település szintű lakóhely adatai vonatkozásában a GDPR 6. cikk (4) bekezdése és a GDPR 89. cikk (1) bekezdése (mint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának önállóan nevesített jogalapja), melynek keretében az adatok kezelése az adatgyűjtéstől eltérő, statisztikai célból történik oly módon, amely nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását. Az adatkezelés célja a rendezvények hatékony és eredményes szervezése, a résztvevők települési szintű előzetes becslése által. Az Adatkezelő jelen pont szerinti adatkezeléséhez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a statisztikai adatokat az érintett tiltakozásáig kezeli, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelés jogalapja a rendezvényre regisztráló természetes személyek 3-5. kategóriába tartozó adatai, illetőleg bármely résztvevő vonatkozásában esetlegesen a tömegfelvételről készült felvétel egyedisége, egyéni portré jellege esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása.

A hozzájárulás megadásának módja: online regisztrációs űrlapon adott elektronikus vagy a rendezvény helyszínén adott hozzájáruló nyilatkozat.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az adatkezelő a rendezvény befejezéséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig tárolja.

Az adatkezelés jogalapja a 13. kategóriába tartozó adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő méltányolható jogos érdeke és az adatkezelés célja, hogy gazdasági tevékenységének folytatása érdekében a rendezvényt kép- és mozgó felvételekkel népszerűsítse, ezáltal biztosítva a rendezvény fennmaradását, az Adatkezelő gazdasági tevékenységének eredményességét és a szolgáltatás minőségét. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Az Adatkezelő jogos érdekének figyelembevételével az Adatkezelő – szerződéskötés keretében – rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése indokolt. Az Adatkezelő jelen pont szerinti adatkezeléséhez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet jelen tájékoztató 3. számú melléklete tartalmazza.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat jogos érdekének megszűnéséig vagy az érintett tiltakozásáig kezeli, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

III.2. Az adatkezelő számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelése

III.2.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái

 

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról kiállított számviteli bizonylatok (számlák) megőrzése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését végzi:

 1. Számlázási adatok (Érintett neve, számlázási címe);

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy.

A számviteli bizonylat kiállításához az 1. kategóriába tartozó adatokat számla igénylése esetén az érintett köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a számla nem állítható ki.

III.2.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama:

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés az adatkezelő a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama: Megőrzési idejét a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése legalább 8 évben határozza meg.

III.3. Az adatkezelő rendezvényszervezési tevékenységének elérése érdekében történő önkéntes munkavégzéssel kapcsolatos adatkezelések

III.3.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái

 

Az Adatkezelő rendezvényszervezési tevékenységének elérése és a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében, az önkéntesekkel való kapcsolattartás, az önkéntes munka dokumentálása, az önkéntesek azonosítása céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését végzi:

 1. Önkéntes neve;
 2. Önkéntes lakcíme;
 3. Önkéntes telefonszáma;
 4. E-mail címe;
 5. Önkéntes munka megnevezése;

Érintettek kategóriái: Az önkéntes munkára jelentkező természetes személy.

III.3.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama:

 

Az adatkezelés jogalapja az 1-5. adatkategóriák esetén az önkéntes munkavégzésre irányuló szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont, Ektv. 13/A (1) bek.). Az adatkezelés jogalapja a szerződés megszűnését követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő méltányolható jogos érdeke és az adatkezelés célja, hogy a szerződéskötés megszűnése esetén a polgári jogi elévülési időn belül igazolni tudja a szerződéskötés, a szerződés teljesítésének, valamint a szerződés megszűnésének körülményeit, az Adatkezelő döntéseinek, intézkedéseinek jogosságát, ezzel alátámasztva működésének jogszerűségét. Az Adatkezelő jogos érdekének figyelembevételével az Adatkezelő – szerződéskötés keretében – rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése indokolt. Az Adatkezelő jelen pont szerinti adatkezeléséhez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet jelen tájékoztató 4. számú melléklete tartalmazza.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az adatkezelő a szerződés hatálya alatt, illetve megszűnése esetén szerződés teljesítésének esedékességétől vagy meghiúsulásától számított 5 évig, a szerződésből származó jogok és kötelezettségek érvényesítésének elévülési idejéig tárolja.

III.4. Az adatkezelő hírlevél küldés szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése

III.4.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái

 

Az Adatkezelő a tevékenységével, rendezvényeivel, kiadványaival, eseményeivel kapcsolatos legfrissebb  hírek és információk megküldése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését végzi:

 1. Név;
 2. E-mail cím.

Érintettek kategóriái: Hírlevélküldés szolgáltatásra feliratkozó természetes személy.

III.4.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama:

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása.

A hozzájárulás megadásának módja: online regisztrációs űrlapon adott elektronikus hozzájáruló nyilatkozat. A hozzájárulás a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 6. § (1) bekezdésen alapuló hozzájárulásnak minősül, melyet az érintett bármikor jogosult visszavonni, mely esetben Adatkezelő további hírlevelet az érintettnek nem küld, egyúttal az érintett adatait törli a hír- és reklámlevélre feliratkozott felhasználók nyilvántartásából. A visszavonó nyilatkozat megtehető a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az adatkezelő a szolgáltatásról történő leiratkozásig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

IV.  Az Adatkezelő tevékenysége keretében végzett adattovábbítási műveletei

IV.1.     Hatósági, bírósági megkeresés alapján történő adattovábbítás, illetőleg az Adatkezelő által kezdeményezett eljárások

Az Adatkezelő személyes adatok eseti továbbítását végzi, amennyiben hatóság, bíróság, egyéb közhatalmi jogosítvánnyal rendelkező szerv, szervezet vagy személy az adattovábbítást az Adatkezelő számára megfelelő jogszabályi hivatkozás mellett előírja.

Az Adatkezelő személyes adatok eseti továbbítására abban az esetben is jogosult, ha bírósági peres nem peres, illetőleg hatósági eljárás kezdeményezője az Adatkezelő az eljárás kezdeményezésére kizárólag a vonatkozó jogszabály adatkezelési előírásainak megfelelően kerül sor. Az Adatkezelő a legszükségesebb, az eljárás lefolytatásához feltétlenül szükséges adatkörök továbbítását végzi.

 

V. Adatfeldolgozók adatkezelése az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe szerződés alapján. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintettek külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozó adatai: Adatkezelési tevékenység leírása:
Páricsi Zoltán EV.

(1145 Budapest Róna utca 185., tel.: +36 30 181 8188, e-mail: paricsi.zoltan@e-konyveles.hu)

Az adatfeldolgozó könyvelési szolgáltatást nyújt az Adatkezelő részére a III.2. pontban meghatározott adatkezelés vonatkozásában.
Gopp-Log Kft.

(1048 Budapest, Külső Szilágyi út 106., tel.: +36 20 360 6348; e-mail: admin@gopp-log.hu;)

Az adatfeldolgozó informatikai szolgáltatást nyújt az Adatkezelő számára.
Webenlét Kft.

(Székhely: 1131 Budapest, Hajdú köz 7., Telefon: + 36 1 633 30 53, E-mail: info@webenlet.hu)

Az adatfeldolgozó tárhelyszolgáltatóként az érintett által a regisztráció/termékvásárlás során, illetve az érintettek elektronikus levelezésében megadott adatokat tárolja az általa biztosított szerveren az Adatkezelő részére a III.1., III.3. pontokban meghatározott adatkezelések vonatkozásában,.
MiniCRM Zrt.

(1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.; tel.: +36 1 999  0402; e-mail: help@minicrm.hu)

 

Az adatfeldolgozó CRM szolgáltatást biztosít az Adatkezelő számára, amelynek keretén belül a CRM rendszerben a III.1.-III.3. pontban meghatározott adatok kerülnek tárolásra. Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/
Barion Payment Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5

E-mail: adatvedelem@barion.com,

Telefonszám: +36 1 464 70 99

Az adatfeldolgozó online fizetési szolgáltatást nyújt az Adatkezelő részére a III.1. pontban meghatározott regisztrációs díj fizetések vonatkozásában. Az Adatkezelő a tag vonatkozásában a fizetendő díjra vonatkozó személyes adatot, e-mail címet és a regisztrációhoz kapcsolódó belső azonosítót továbbítja az adatfeldolgozó részére, aki az online fizetési szolgáltatás egyéb részei vonatkozásában önálló adatkezelőnek minősül. Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato

VI.            Személyes adatok tárolása és biztonsága

VI.1.     Papír alapú dokumentumok kezelése

A papír alapú levél, küldemény, egyéb dokumentumok jól zárható helyiségben kerülnek elhelyezésre az adatkezelő székhelyén, azokhoz kizárólag az adatkezelő, az adatkezelő munkavállalói, megbízottai férhetnek hozzá. A személyes adatot tartalmazó papír alapú dokumentum kizárólag iratmegsemmisítő segítségével semmisíthető meg.

VI.2.     Informatikai rendszerben tárolt személyes adatok kezelése

Az elektronikusan tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, valamint az Adatkezelő utasítása szerint eljáró adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Az Adatkezelő adatkezelése során a következő technikai és szervezési intézkedéseket hajtja végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja:

 • a hozzáférés bizalmi jellegének biztosítása felhasználóazonosítással és jogosultságok kezelésével;
 • a belépésre, az adatokhoz való hozzáférésre kizárólag az adatkezelő, az adatkezelő munkavállalói, megbízottai jogosultak;
 • az adatokról készített biztonsági mentés biztosításával az adatok legfeljebb 24 óra elteltével visszaállíthatók.

VII. Érintettek jogai

VII.1. A személyes adatok törlése, adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő köteles törölni a kezelt személyes adatot, ha

 1. az érintett azt kéri, illetőleg hozzájárulását visszavonja, kivéve, ha a GDPR az adatok további kezelését lehetővé teszi;
 2. az adatkezelés célja megszűnt;
 3. az érintett tiltakozik az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen, kivéve, ha az Adatkezelő képes közérthetően bizonyítani az érintett számára az adatkezelés jogosságát;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 5. az adatkezelés határideje eltelt.

Az érintett kérelmet nyújthat be személyes adatainak törlése iránt, illetőleg ha az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli személyes adatát, bármikor visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VII.2. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás a pontosításhoz szükséges időtartamra vonatkozik;
 2. az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi adatainak törlését és kéri a felhasználás korlátozását;
 3. az adatkezelési cél megszűnt, de az érintett kéri adatainak kezelését jogi igénye érvényesítéséhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a fenti feltételek egyike fennáll.

 

VII.3. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő az érintett külön kérése nélkül is köteles pontosítani, javítani az általa helytelenül kezelt adatot.

VII.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Tiltakozás esetén az Adatkezelő kizárólag akkor kezelheti tovább az érintett adatait, ha bizonyítja, hogy jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintett érdeleivel szemben.

VII.5. Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérelmére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e („hozzáférési jog”). Az Adatkezelő az érintett kérésére külön tájékoztatást nyújt az adatkezelés céljai, az adatok kategóriái, a továbbítással érintett címzettek, az adatkezelés időtartama, az érintetti jogok gyakorlása, a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel, az adatok forrása tekintetében. Az Adatkezelő általánosságban köteles teljeskörű és közérthető tájékoztatást nyújtani az érintett részére az adatkezeléssel összefüggő lényeges körülményekről. Ha az érintett kéri, az Adatkezelő a személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátja.

VII.6. Érintetti kérelmek benyújtásának, kezelésének rendje

 

Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérelmeiket szóban (személyesen), vagy írásban (személyesen, e-mailben, postai úton) jelenthetik be az Adatkezelő elérhetőségein.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, kért információkról. A tájékoztatást az Adatkezelő az érintett által kért módon adja meg.

Ha a kérelmet benyújtó személy kiléte kétséges, az Adatkezelő az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információkat kérhet. Az Adatkezelő a kiegészítő tájékoztatásra felhívó levelét a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül megküldi.

 

Az Adatkezelő az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatás és intézkedés tekintetében külön díjazást főszabály szerint nem számít fel, kizárólag abban a kivételes esetben, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy az érintett az adatokról többszöri másolatot kér és a kérelem teljesítése különösen jelentős adminisztratív költséggel jár.

 

VIII. Érintett jogorvoslati lehetőségei

VIII.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál benyújtható panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a személyes adataival kapcsolatos kérelmét az Adatkezelőnek nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban súlyos jogsérelem érte, illetőleg az Adatkezelő az adatkezelés során nem tartja be a GDPR rendelkezéseit, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult panaszbejelentést tenni.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság elérhetőségei:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: naih.hu

VIII.2. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.