Elállási jog

Ön 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a The Color Run weboldalán a regisztrációs felületének igénybevételével megkötött szerződéstől (nevezéstől).

Az elállási határidő:

Attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megbízott fél, a szolgáltatást megrendelte, nevezését elküldte a https://thecolorrun.hu/regisztracio oldalon; Kivételt képez a „vis maior” esete.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán, vagy elektronikus levélben) a fejlécben megjelölt The Color Run magarországi licensz tulajdonosának elérhetőségére. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Amennyiben az elállási jog gyakorlására nem a https://thecolorrun.hu/fizetesi-feltetelek/ oldalon közétett mintát használja fel, abban az esetben a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább az Ön nevét, címet, nevezés időpontját, egyedi azonosítóját.

A Fogyasztó (nevező) határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót (nevezőt) terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fent említetten meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó (nevező) az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Ha a Fogyasztó (nevező) eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai:

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül az Attoljó Kft. az Ön által teljesített nevezési díjat visszatéríti. Az Attoljó Kft. a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön a banki átutalás igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási joggal kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy rendelkezik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében fogyasztónak minősül.